Wybierz odpowiedni kolor dla Twoich nowych mebli.

Regulamin

Sprzedającym jest JT Mebel spółka z o.o. z siedzibą w Kartuzach 83-300 przy ulicy Gdańskiej 45 i wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000331351.

Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 589-196-20-96, Regon:220798559 .

§ 1 Definicje

1. Regulamin–niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.

4. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem,z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.jtmebel.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy www.jtmebel.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.jtmebel.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, lub

b) Google Chrome w wersji 25 lub nowszej, lub

c) Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej,

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

5.Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta z Serwisu w celu:

– dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów,

– tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,

– personalizacji przekazów marketingowych,

– zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.jtmebel.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Klient może złożyć zamówienie na kilka sposobów:

- drogą mailową: sklep@jtmebel.pl

- telefonicznie: (58) 684-75-25

- faxem: (58) 684-76-07

- przez sklep internetowy: www.jtmebel.pl

3. Zamówienia mogą być składane w Sklepie przez cały rok, 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem” z zastrzeżeniem zamówień publicznych.


§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany własnym transportem lub za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego. 

3. Realizacja zamówienia trwa do 28 dni od dnia otrzymania zamówienia. Jednakże w przypadku dużej ilości zamówień, termin ten może ulec wydłużeniu. Wszelkie dosyłki brakujących towarów z pierwotnego zamówienia, odbywają się na koszt naszej firmy.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) w wysokości 200,00 zł netto do każdego punktu dostawy. Powyższa opłata jest stała i niezależna od wartości zamówienia.

5. Podane wyżej koszty dotyczą dostaw na terenie całego kraju dla jednego adresu / punktu dostawy.

6. Cena transportu nie obejmuje rozładunku, wniesienia towaru, rozpakowania oraz ewentualnego montażu zakupionych produktów. Istnieje możliwość zamówienia rozładunku, wniesienia oraz montażu za dodatkową opłatą (koszt ustalany jest indywidualnie na podstawie wielkości zamówienia).

§ 5 Płatności

1. Podstawową formą płatności jest przedpłata na podstawie faktury proforma na rachunek bankowy Sprzedawcy. Sprzedający i Kupujący mogą w drodze indywidualnych ustaleń ustalić odmienne warunki lub terminy płatności, które określone są na fakturze.

2. W razie nieuiszczenia płatności przez Kupującego w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia przez Kupującego, zamówienie jest anulowane.

3. Do każdego zamówienia zostaje wystawiona faktura VAT.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta).

2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Towar powinien być zwrócony na adres: JT Mebel Sp. z o.o., ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy.

6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

i) zawartej w drodze aukcji publicznej.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

§ 7 Procedura reklamacji

1. Produkty sprzedawane są fabrycznie nowe i najwyższej jakości, posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązujące na terenie Polski.

2. Na towary sprzedawane przez Usługodawcę udzielamy 2-letniej gwarancji.

3. Reklamacje należy składać na adres e-meil sprzedającego sklep@jtmebel.pl

4. Składając reklamację należy dostarczyć do sprzedającego dowód zakupu oraz szczegółowy opis przedmiotu reklamacji.

5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest JT Mebel Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach 83-300 przy ul. Gdańskiej 45, NIP 589-196-20-96.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o których będzie informował na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.

2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Konsumentem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

Informacje o towarach zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu artr.66 lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego. Wykorzystane zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy a prezentowane na nich kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach mebli, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.